Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden houten binnendeuren

 • Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en levering zijn van toepassing:
 • Garantietermijn conform de richtlijnen van het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) 1 jaar voor de kwaliteit en de constructie van de door ons geleverde THYS houten binnendeuren.
 • Garantie termijn gaat in op de dag van aankoop. Bewaar daarom altijd uw kassabon.
 • Garantie wordt enkel gegeven wanneer de deur volgens de meegegeven instructies is geplaatst. Werk de deur altijd rondom af met minimum 3 lagen verf of olië, kopse kanten moeten met een extra laag verf of olië behandeld worden.
 • Wanneer een klacht veroorzaakt is door een verkeerde verf of olië afwerking of verkeerd is afgehangen vervalt de garantie.
 • De tekeningen en foto’s in deze folder zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 • Voor eventuele drukfouten zijn wij niet verantwoordelijk. (Verkoops- en garantievoorwaarden verkrijgbaar op aanvraag).
 • Ondanks de grote zorg waarmee deze folder is opgemaakt, kunnen fouten in afbeeldingen, teksten en prijzen voorkomen.
 • Met deze prijslijst vervallen alle voorafgaande prijslijsten.
 • Onze prijslijst is enkel geldig volgens onze algemene verkoops- en betalingsvoorwaarden.
 • Prijzen zijn afgehaald Kapellen en of afgehaald dealer.
 • De vermelde prijzen zijn vrijblijvend.
 • Bestellingswijzigingen zijn niet mogelijk.
 • Voor kleur- en structuureenvormigheid kunnen geen garanties worden afgegeven bij fineerdeuren / kozijnen.
 • Hout is een natuurlijk produkt met als gevolg dat eventuele verschillen niet te vermijden zijn.
 • Deurkasten – chambranten en listel dienen onderaan bij plaatsing steeds afgesiliconeerd te worden om opstijgend vocht en of water te minimaliseren.
 • Voorbehouden voor constructie- en uitvoeringsveranderingen.
 • Deurbladen dienen in een droge omgeving (max 50% vocht) en vlak bewaard te worden.
 • Ideale omstandigheden voor de omgeving waarin de deur geplaatst staat, is een relatieve vochtigheidsgraad van 55% (afwijking +/- 5%) en een temperatuur van 20° (afwijking +/- 2°). Bij een grotere afwijking kan dit bij massieve deurpanelen een krimp (scheuring) in de platband van het paneel tot gevolg hebben.
 • Houten deurbladen dienen na plaatsing binnen de zes dagen rondom afgewerkt te worden.
 • Stel ze niet bloot aan een vochtige atmospheer of natuurlijk daglicht zonder afwerking.
 • Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in een droge bouw, max. 10% muurvochtigheid.
 • Waarneming op een fout in het deurblad dient te gebeuren op een afstand van meer dan 2m rechtstaand voor de deur, bij daglicht, zonder direct zonlicht en zonder schuine lichtinval.
 • De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons niet.
 • Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.
 • Geleverde goederen worden niet teruggenomen of omgeruild.
 • Wanneer een klacht omtrent gebrekkige koopwaar wordt erkend, onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid niet verder dan de evenredige terugbetaling of vervanging van de betwiste goederen en sluit dan ook uitdrukkelijk onze gebeurlijke aansprakelijkheid voor om het even welke verdere directe en indirecte schade toe.

Vormtoleranties deurbladen: volgens de normen en richtlijnen van GIW

Met vormvastheid wordt de stabiliteit (rechtblijven) van de deur bij aflevering bedoeld. Voor wat betreft de garantie op de vormvastheid conformeren wij ons aan de normen en richtlijnen van GIW. Dit betekent dat wij gedurende één jaar, na oplevering, een garantie geven dat, uitgaande van een correcte opslag en het correct afhangen, deze deuren niet meer kromtrekken dan 10 mm, bij een standaard deurhoogte en bij normale klimatologische omstandigheden binnen de woning / gebouw. Gedrag van deuren onder invloed van vocht Voor de duurzaamheid van binnendeuren is van belang, dat deze deuren niet rechtstreeks met vocht in aanraking komen en voorkomen te worden dat vocht de kans krijgt om in de deur trekken.
Factoren die de duurzaamheid van de deuren negatief beïnvloeden zijn:

 • directe aanraking met vocht
 • afwezigheid of onjuist gebruik van een ventilatiesysteem
 • slechte ventilatie tussen deur en onderdorpel
 • naar binnen draaien van de deur in bijvoorbeeld badruimten.
 • plaatsen van voor- of afgelakte deuren in vochtige omstandigheden

Wanneer vocht ten gevolge van één of meerdere hierboven genoemde factoren de kans krijgt om in de dekplaten van de toegepaste deur te trekken, zullen zwelling en loslaten van de dekplaat en deklagen niet kunnen worden voorkomen. Op deze wijze ontstane problemen vallen nimmer onder de garantie.

Controle

Let op: controleer uw deur voordat u deze gaat behandelen. Indien een deur geheel of gedeeltelijk is bewerkt, dan heeft u de deur geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken niet meer in behandeling worden genomen.

Warm/koud situatie

In belangrijke mate wordt kromtrekgedrag van deuren veroorzaakt door spanningen die te maken hebben met verschillen en veranderingen in temperatuur en vocht-huishouding. Wees daarom uiterst voorzichtig met deuren die tussen twee ruimtes hangen waar grote verschillen in temperatuur (kunnen) ontstaan (zoals tussen berging/garage en keuken). Zorg voor een zo gelijkmatig mogelijke afstemming van de temperatuur in beide ruimtes. Bij verschil ≥ 5°c vervalt de garantie op kromtrekking.