De gedragscode van Group Thys

Group Thys is een BELGISCH FAMILIEBEDRIJF en hier zijn we trots op.

Over een periode van 3 generaties is Group Thys uitgegroeid tot een toonaangevende speler binnen
de hout-industrie.

Doorheen de jaren evolueerde we van de traditionele houthandel tot fabrikant van binnendeuren. Sinds
1978 is Group Thys één van de meest ervaren en invloedrijke fabrikanten op het gebied van
binnendeuren. Een sterke prijs kwaliteit verhouding, een gemakkelijke manier van werken en een breed
gamma maken dat we jaar na jaar groeien.

Naast de binnendeuren verdelen we met succes een aantal toonaangevende, Europese merken binnen
de keuken- en vloerenwereld. Onze professionele klanten vinden het fijn om bij GROUP THYS terecht
te kunnen voor meerdere producten. Kortelings zijn we dan ook een badkamerafdeling gestart.

De kernwaarden van ons bedrijf zijn in innovatie, respect, passie, duurzaamheid, samenwerking,
leiderschap en welzijn.

Bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten zullen wij voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, voorschriften en eisen en streven wij naar continue verbetering van onze sociale, veiligheid en milieuprestaties in de waardeketen. Wij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor onze acties en verwachten dat onze leveranciers hetzelfde doen.

Deze speciale gedragscode voor leveranciers bevat onze basisvereisten inzake mensenrechten,
arbeidsomstandigheden, milieu en bedrijfsintegriteit. De Gedragscode is gebaseerd op de Global
Compact van de Verenigde Naties, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de UN
Guiding Principles for Business and Human Rights de arbeidsnormen van de internationale
arbeidsorganisatie ILO en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN.

Wij verwachten van onze leveranciers dat zij zich conformeren en binnen hun eigen bedrijf actief invulling geven aan de basisvereisten die in deze Gedragscode beschreven worden of op z’n minst gelijkwaardige normen aanhouden en hun zakelijke activiteiten dienovereenkomstig verrichten.

1. MENSEN – ONZE PRINCIPES:

1.1 Mensenrechten en arbeidsomstandigheden
Ons bedrijf verwacht van leveranciers dat zij de mensenrechten ondersteunen en beschermen, zowel
op de werkplek als in het algemeen in al hun zakelijke activiteiten. Alle medewerkers en arbeiders
moeten eerlijk, waardig en respectvol worden behandeld.

1.2 Vrijheid van vereniging en collectief onderhandelen
Leveranciers moeten de rechten van medewerkers op vrijheid van vereniging, het recht van
werknemers om zich te organiseren in vakbonden, het recht op collectief onderhandelen en het recht
om te staken erkennen en respecteren. In situaties waarbij het recht op vrijheid van vereniging en
collectief onderhandelen door de wet wordt beperkt, moeten leveranciers hun medewerkers de vrijheid
geven om hun eigen vertegenwoordigers aan te wijzen.

1.3 Antidiscriminatie en gender
Leveranciers mogen niet discrimineren bij sollicitatie- en aanstellingsprocedures, inclusief toegang tot
training, promoties en beloningen, op basis van geslacht, ras, huidskleur, religie, seksuele geaardheid,
leeftijd, fysieke capaciteiten, gezondheid, politieke overtuigingen, nationaliteit, sociale of etnische
afkomst, lidmaatschap van vakbonden of burgerlijke staat.

1.4 Gezondheid en veiligheid
Leveranciers dienen ervoor te zorgen dat de werkplek of elke andere locatie waar werkzaamheden
worden verricht veilig en gezond is. Alle werkzaamheden dienen te zijn gebaseerd op voorafgaand
gedocumenteerd adequaat risicomanagement met geïmplementeerde controlemaatregelen. Hieronder
vallen ook fysieke, sociale en organisatorische gezondheidsrisico’s. Risico’s dienen te worden
gereduceerd in overeenstemming met de volgende hiërarchie: verwijdering , substitutie, technische
controlemaatregelen, administratieve controlemaatregelen, en als laatste alternatief persoonlijke
beschermingsmiddelen.

1.5 Leefbaar loon en secundaire arbeidsvoorwaarden
Leveranciers behoren ernaar te streven alle werknemers een salaris te betalen dat voldoende is voor
basisbehoeften en een vrij beschikbaar inkomen biedt. Overeenkomstig geldende wetgeving dienen
werknemers voor overuren tegen hogere dan de reguliere uurtarieven te worden gecompenseerd.
Leveranciers behoren te waarborgen dat gebruikelijke werkuren en overuren binnen de door geldende wetten
en regelgeving toegestane grenzen liggen of zijn overeengekomen in relevante collectieve overeenkomsten.

1.6 Kinderarbeid en jonge medewerkers
Leveranciers moeten alle vormen van kinderarbeid tegengaan. Leveranciers mogen geen kinderen in dienst
hebben die niet de wettelijke minimumleeftijd hebben bereikt voor indiensttreding of de leeftijd waarop de
schoolplicht niet meer telt, welke van de twee het hoogst is. Leveranciers mogen geen medewerkers jonger dan 18
jaar in dienst hebben voor werkzaamheden die gevaarlijk of schadelijk voor gezondheid en veiligheid kunnen zijn.

2. MILIEU – ONZE PRINCIPES

2.1 Efficiënter gebruik van energie en hulpbronnen
Ons bedrijf verlangt van leveranciers dat zij hun bedrijfsactiviteiten verantwoord uitvoeren betreffende
milieurisico’s en -gevolgen, dat zij een voorzorgsbenadering toepassen en hun bedrijfsactiviteiten baseren op
een levenscyclusperspectief. Hulpbronnen zoals water en energie behoren efficiënt te worden gebruikt en
effecten op biodiversiteit en diensten vanuit onze ecosystemen behoren te worden geminimaliseerd.

2.2 Milieuwetgeving- naleving van wettelijke bepalingen
Onze leveranciers nemen verantwoordelijkheid voor hun omgeving en voor de bescherming van het milieu.
Zij houden zich aan alle wettelijke bepalingen inzake milieubescherming en duurzaamheid.

2.3 Afvalbeheer en vervuilingspreventie
Leveranciers moeten er naar streven om afval of emissies als gevolg van hun bedrijfsmatige activiteiten te
vermijden of te beperken. Leveranciers moeten efficiënte technologieën gebruiken die tot doel hebben om de
invloed op het milieu zo veel mogelijk te beperken.

3. ZAKELIJKE RELATIES – ONZE PRINCIPES

3.1 Bedrijfsintegriteit
Ons bedrijf verwacht van leveranciers dat zij hun activiteiten uitvoeren in overeenstemming met wettelijke
vereisten en dat zij zich houden aan internationaal vastgestelde normen op het gebied van zakelijke ethiek.

3.2 Wettelijke naleving
Leveranciers moeten zich aan alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften houden in de landen
waar zij hun bedrijfsmatige activiteiten uitvoeren.

3.3 Corruptiebestrijding
Leveranciers mogen niet zijn betrokken bij corruptie, omkoping, afpersing en verduistering in welke vorm ook,
of deze activiteiten tolereren. Leveranciers mogen geen voorstellen doen of aanvaarden die kunnen leiden tot
oneerlijk of ongepast voordeel. Dergelijke ongepaste voorstellen kunnen bestaan uit contant geld, niet-monetaire
geschenken, plezierreizen of diensten en voorzieningen van enige andere aard.

3.4 Belangenconflicten
Leveranciers moeten belangenconflicten vermijden die de geloofwaardigheid van de leverancier binnen ons
bedrijf of het vertrouwen van derden in ons bedrijf kunnen schaden.

3.5 Zakelijke informatie
Onze leveranciers publiceren bedrijfsinformatie en rapporteren over hun bedrijfsactiviteiten naar waarheid en in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving

GEVOLGEN BIJ SCHENDINGEN

Als leveranciers op de hoogte zijn van schendingen van de code of vergelijkbare normen, dienen zij passende
maatregelen te nemen. Passende maatregelen kunnen, afhankelijk van de ernst van de schending, een verzoek
tot corrigerende maatregelen inhouden. Aanhoudende nalatigheid om te voldoen aan de code of herhaalde en
ongegronde weigering om de vereiste informatie te verschaffen, kan ook resulteren in opschorting of
beëindiging van de leveranciersactiviteiten.

GEVOLGEN BIJ SCHENDINGEN

Als leveranciers op de hoogte zijn van schendingen van de code of vergelijkbare normen, dienen zij passende
maatregelen te nemen. Passende maatregelen kunnen, afhankelijk van de ernst van de schending, een verzoek
tot corrigerende maatregelen inhouden. Aanhoudende nalatigheid om te voldoen aan de code of herhaalde en
ongegronde weigering om de vereiste informatie te verschaffen, kan ook resulteren in opschorting of
beëindiging van de leveranciersactiviteiten.

Vakantieperiode / Vacances d’été / Summer holidays

Naar jaarlijkse gewoonte zullen onze burelen en productie gesloten zijn gedurende de vakantieperiode van maandag 22 juli tot en met vrijdag 2 augustus.

­­­­­­­­­­­­­­­————————————-

Comme chaque année nos bureaux et notre usine seront fermés pendant les vacances d’été du lundi 22 juillet jusqu’au vendredi 2 août inclus.

————————————-

Our offices and our factory will be closed during the summer holidays from Monday July 22nd until Friday August 2th included.